ความน่าจะเป็น ( Probability ) - กฎการนับเบื้องต้น ตอนที่ 1

ความรู้เรื่องความน่าจะเป็น

อ่านข้อมูลต่อ...

ความน่าจะเป็น ( Probability ) - การเลือก และ การแบ่งกลุ่ม ตอนที่ 2

ความรู้เรื่องความน่าจะเป็น

อ่านข้อมูลต่อ...

ความน่าจะเป็น ( Probability ) - วิธีการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ และทฤษฎีบททวินาม ตอนที่ 3

ความรู้เรื่องความน่าจะเป็น

อ่านข้อมูลต่อ...