เมทริกซ์ Matrix ตอนที่ 1-นิยาม และทฤษฎีบท

ความรู้เรื่องมทริกซ์

อ่านข้อมูลต่อ...

เมทริกซ์ Matrix ตอนที่ 2-ทรานสโพสของเมทริกซ์ และ ดีเทอร์มิแนนต์

ความรู้เรื่องมทริกซ์

อ่านข้อมูลต่อ...

เมทริกซ์ Matrix ตอนที่ 3-เมทริกซ์พิเศษ

ความรู้เรื่องมทริกซ์

อ่านข้อมูลต่อ...

เมทริกซ์ Matrix ตอนที่ 4 - อินเวอร์สการคูณเมทริกซ์

ความรู้เรื่องมทริกซ์

อ่านข้อมูลต่อ...

เมทริกซ์ Matrix ตอนที่ 5-ระบบสมการเชิงเส้น

ความรู้เรื่องมทริกซ์

อ่านข้อมูลต่อ...

เมทริกซ์ Matrix ตอนที่ 6 - เทคนิคการโอเปอร์เรชัน

ความรู้เรื่องมทริกซ์

อ่านข้อมูลต่อ...