Blog และ ข่าวสาร

Blog บทความออนไลน์

ติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4-6 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฝึกตะลุยโจทย์แนวข้อสอบกว่าพันข้อเพื่อฝึกฝีมือและทักษะการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ และบทความ

สมัครเรียนออนไลน์ กับครูสอน Tuemaster

คลิกเลย

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ A-Levelพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ A-Level 67
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ A-Level 67 สำหรับ โครงสร้างข้อสอบและสัดส่วนข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 A-Level ปี 2567 จะได้รู้ว่าต้องอ่านทบทวนบทไหนให้ตรงจุด และฝึกทำโจทย์บทไหนเยอะ ๆ เพื่อไปทำคะแนนสอบ
จะเห็นว่าโครงสร้างข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 A-Level ออกสอบเนื้อหาคณิต ม.ปลาย ที่น้องได้เรียนมาตั้งแต่ช่วง ม.4 – 6 ทั้งคณิตพื้นฐานและเพิ่มเติมจำนวน 16 บท แบ่งสัดส่วนข้อสอบออกเป็นสาระต่าง ๆ ดังนี้
สาระจำนวนและพีชคณิต (15 – 17 ข้อ)
– เซต
– ตรรกศาสตร์
– จำนวนจริงและพหุนาม
– ฟังก์ชัน
– ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
– ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
– จํานวนเชิงซ้อน
– เมทริกซ์
– ลําดับและอนุกรม สาระสถิติและความน่าจะเป็น (6 – 8 ข้อ)
– สถิติ
– การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น
– หลักการนับเบื้องต้น
– ความน่าจะเป็น
สาระการวัดและเรขาคณิต ( 3 – 5 ข้อ )
– เรขาคณิตวิเคราะห์
– เวกเตอร์ในสามมิติ
สาระแคลคูลัส (2 – 4 ข้อ)
– แคลคูลัสเบื้องต้น จากเปรียบเทียบโครงสร้างข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 A-Level ปี 2566