หน้าหลักเรียน English ม. ปลาย ม. 4- ม.6   / หน้า 1
แหล่งเรียนรู้ : บุรุษสรรพนาม ( personal pronouns ) ในรูปประธานและกรรม ม. 4- ม.6
หัวข้อ : บุรุษสรรพนาม ( personal pronouns ) ในรูปประธานและกรรม

บุรุษสรรพนาม ( personal pronouns ) ในรูปประธานและกรรม

บุรุษสรรพนาม (Personal Pronouns)

Posted on November 11, 2014 by minism3

บุรุษสรรพนามหรือ Personal Pronouns คืออะไร ?

Personal Pronouns คือ สรรพนามที่ใช้แทนบุคคล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

สรรพนามบุรุษที่ 1 (The first person) คือ สรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดหรือตัวเรา ได้แก่ I  (ฉัน, ข้าพเจ้า), We (พวกเรา→หลายคน)

สรรพนามบุรุษที่ 2 (The second person) คือ สรรพนามที่ใช้แทนคนที่ผู้พูดพูดด้วยหรือคนที่เราพูดด้วย ได้แก่ You (คุณ, พวกคุณ→หลายคน)

สรรพนามบุรุษที่ 3 (The third person) คือ สรรพนามที่ใช้แทนคนที่ถูกพูดถึง เป็นบุคคลที่ 3 อาจจะอยู่ในบทสนทนาหรือไม่ก็ได้ ได้แก่ He (เขา→ผู้ชาย), She (เธอ,หล่อน→ผู้หญิง), It (มัน), They (พวกเขา→หลายคน)

ทีนี้ ในภาษาอังกฤษสามารถแบ่งบุรุษสรรพนามเหล่านี้ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆได้อีก คือ กลุ่มที่เป็น เอกพจน์ (Singular) และกลุ่มที่เป็น พหูพจน์ (Plural)


กลุ่มที่เป็นเอกพจน์ (Singular) ได้แก่ I (ฉัน, ข้าพเจ้า), You (คุณ), He (เขา→ผู้ชาย), She (เธอ,หล่อน→ผู้หญิง), It (มัน)

กลุ่มที่เป็นพหูพจน์ (Plural) ได้แก่ We (พวกเรา→หลายคน), You (พวกคุณ→หลายคน), They (พวกเขา→หลายคน)

นอกจากนี้ หากเราแบ่งบุรุษสรรพนามตามหน้าที่ที่ใช้ในประโยค รูปของบุรุษสรรพนามเหล่านี้จะเปลี่ยนไปต่างกัน ดังนี้


เมื่อบุรุษสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค (Subject Pronouns) รูปของบุรุษสรรพนามที่ใช้คือ I, You We, They, He, She, It  เช่น

I always read a newspaper every morning. ฉันอ่านหนังสือพิมพ์ทุกๆเช้า

You have to book the ticket first.  คุณจะต้องจองตั๋วก่อน

We are having lunch at seafood restaurant.  พวกเรากำลังรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารทะเล

They will attend conference tomorrow.  พวกเขาจะเข้าร่วมการประชุมในวันพรุ่งนี้

He is an engineer.  เขาคือวิศวกร

She didn’t go to the hospital yesterday.  เธอไม่ได้ไปโรงพยาบาลเมื่อวานนี้

It‘s not fair.  มันไม่ยุติธรรมเลย

เมื่อบุรุษสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค (Object Pronouns) รูปของบุรุษสรรพนามที่ใช้คือ me, you, us, them, him, her, it เช่น

Do you love me?  เธอรักฉันไหม?

I told you to leave.  ฉันบอกให้เธอไปซะ

Please bring us back.  กรุณานำพวกเรากลับไปด้วย

I won’t let them go.  ฉันจะไม่ปล่อยให้พวกเขาไป

His boss forced him to resign.  เจ้านายของเขากดดันเขาให้ลาออก

Don’t touch her.  อย่าแตะต้องเธอนะ

 

Don’t worry about it.  อย่ากังวลเกี่ยวกับมันเลยไม่มีเอกสารเพิ่มเติม
คลิกกลับ