หน้าหลักเรียน mathematics ม. ปลาย ม. 4- ม.6   / หน้า 1
แหล่งเรียนรู้ : แคลคูลัสเบื้องต้น ม.6 ม. 4- ม.6
หัวข้อ : แคลคูลัสเบื้องต้น ม.6

แคลคูลัสเบื้องต้น

ใบความรู้ที่ 8 เรื่อง ลิมิตของฟังก์ชัน

ใบความรู้ที่ 9 เรื่อง ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

ใบความรู้ที่ 10 เรื่อง ความชันของเส้นโค้ง

ใบความรู้ที่ 11 เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 

ใบความรู้ที่ 12 เรื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร

ใบความรู้ที่ 13 เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ

ใบความรู้ที่ 14 เรื่อง อนุพันธ์อันดับสูง

ใบความรู้ที่ 15 เรื่อง การประยุกต์ของอนุพันธ์

ใบความรู้ที่ 16 เรื่อง ปฏิยานุพันธ์

ใบความรู้ที่ 17 เรื่อง ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต

ใบความรู้ที่ 18 เรื่อง ปริพันธ์จำกัดเขต

ใบความรู้ที่ 19 เรื่อง พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 calculus
ไม่มีเอกสารเพิ่มเติม
คลิกกลับ