หน้าหลักเรียน chemistry ม. ปลาย ม. 4- ม.6   / หน้า 1
แหล่งเรียนรู้ : พันธะเคมี (Chemical Bonding) ม.4 ตอนที่ 1 ม. 4- ม.6
หัวข้อ : พันธะเคมี (Chemical Bonding) ม.4 ตอนที่ 1

 

 

พันธะเคมี ตอนที่ 1

1. พันธะโลหะและสมบัติ

2. พันธะไอออนิก

3. พันธะโควาเลนต์

ขอบคุณเอกสารจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

 

 

 พันธะเคมี (Chemical Bonding) พันธะเคมี (Chemical Bonding) พันธะเคมี (Chemical Bonding) พันธะเคมี (Chemical Bonding) พันธะเคมี (Chemical Bonding) พันธะเคมี (Chemical Bonding) พันธะเคมี (Chemical Bonding) พันธะเคมี (Chemical Bonding) พันธะเคมี (Chemical Bonding) พันธะเคมี (Chemical Bonding) พันธะเคมี (Chemical Bonding) พันธะเคมี (Chemical Bonding) พันธะเคมี (Chemical Bonding) พันธะเคมี (Chemical Bonding) พันธะเคมี (Chemical Bonding)
ไม่มีเอกสารเพิ่มเติม
คลิกกลับ