หน้าหลักเรียน English ม. ปลาย ม. 4- ม.6   / หน้า 1
แหล่งเรียนรู้ : อังกฤษพื้นฐาน การออกเสียง Verb หลังการเติม s, es ม. 4- ม.6
หัวข้อ : อังกฤษพื้นฐาน การออกเสียง Verb หลังการเติม s, es

 

การออกเสียง Verb หลังการเติม s, es

การออกเสียง หรือ es ท้ายคำกริยา ออกเสียงได้ดังนี้

 

                     1. ออกเสียง เป็น /s/ เมื่อคำกริยาเหล่านั้นลงท้ายด้วย /f/, /k/, /p/, /t/ เช่น...

 

                              work              =     works

                              sit                   =     sits

                              stop                =     stops

                              laugh              =     laughs

 

                      2. ออกเสียง เป็น /z/ เมื่อคำกริยานั้นลงท้ายด้วยเสียงก้อง (Voice) เช่น...

 

                              read               =     reads

                              swim              =     swims

                              run                 =     runs

                              know              =     knows      

                              drive              =     drives

 

                      3. ออกเสียง เป็นเสียงอิซ /iz/ เมื่อคำกริยานั้นลงท้ายด้วยเสียง /s/, / t /, /dz/ และ /z/ เช่น...

 

                              change        =     changes

                              close            =     closes

                              kiss              =      kisses

                              lose              =      loses

                              mix              =      mixes

                              wash            =      washes

                              watch           =     watches

 


ไม่มีเอกสารเพิ่มเติม
คลิกกลับ