ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ม. ปลาย

เรื่อง: เรขาคณิตวิเคราะห์ : ภาคตัดกรวย ( Conic Sections ) ตอนที่ 1


สรุปเรขาคณิตวิเคราะห์ : ภาคตัดกรวย  Conic Sections -ระบบแกนมุมฉาก  


18 ส.ค. 2558 23:43:59