ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ม. ปลาย

เรื่อง: เรขาคณิตวิเคราะห์ : ภาคตัดกรวย ( Conic Sections ) ตอนที่ 2


เรขาคณิตวิเคราะห์ : ภาคตัดกรวย ( Conic Sections ) -สมการของเส้นตรง (Equation of a Straight Line)


18 ส.ค. 2558 23:45:02