ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ม. ปลาย

เรื่อง: ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียลและลอการิทึม(Exponential and logarithmic functions) ตอนที่ 2


สรุปฟังก์ชันเอกโพเนนเชียลและลอการิทึม(Exponential and logarithmic functions)


20 ส.ค. 2558 00:13:56