ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ม. ปลาย

เรื่อง: Real Number ( จำนวนจริง ) ตอนที่ 1


การแก้สมการพหุนามที่มีตัวแปรเดียวสมการพหุนาม (polynomial equation ) ที่มีตัวแปรเดียวหมายถึงสมการที่อยู่ในรูปเมื่อ  เป็นค่าคงตัว x เป็นตัวแปร และ n เป็นจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์ถ้า  0 จะเรียกสมการพหุนามนี้ว่า สมการพหุนามดีกรี (degree) n ตัวอย่างเช่น  2x +1 = 0  เป็นสมการพหุนามดีกรี 1 เป็นสมการพหุนามดีกรี 2  เป็นสมการพหุนามดีกรี 3ทบทวนการแก้สมการพหุนามอย่างง่ายสามารถแยกตัวประกอบอย่างง่ายๆ ได้ เช่น ทำให้อยู่ในรูปผลต่างของกำลังสอง ผลบวกของกำลังสาม หรือ ผลต่างของกำลังสาม อันได้แก่สูตรตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการแก้สมการพหุนามอย่างง่าย


12 ส.ค. 2558 22:54:28