ข้อมูลโรงเรียน โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ เบอร์โทร : 074-839655 มัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วประเทศไทย

ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ