ข้อมูลโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) เบอร์โทร : 076-524109 มัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วประเทศไทย

ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ