☰ เมนู

ข้อมูลข่าวสาร เกร็ดความรู้ ข้อมูลทั่วไป

เรื่อง: O-Net คืออะไร ใช้ทำอะไร ทำไมจึงต้องสอบ


O-Net คืออะไร ใช้ทำอะไร ทำไมจึงต้องสอบ1. O-Net ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Ordinary National Education Test คือ การทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน2.ใครเป็นผู้จัดให้มีการทดสอบ O-Net?

สทศ. หรือ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ชื่อภาษาอังกฤษ National Institute of Educational Testing Service (Public Organization) ชื่อย่อ “NIETS”-ข้อสอบประกอบไปด้วยวิชาหรือเนื้อหาอะไรบ้างข้อสอบมีทั้งหมด  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ

1. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2. ภาษาไทย

3. คณิตศาสตร์

4. อังกฤษ

5. วิทยาศาตร์

6. ศิลปะ 

7. สุขศึกษาและพละศึกษา

8. การงานอาชีพและเทคโนโลยีอัพเดต : O-NET ปรับลดข้อสอบเหลือแค่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เริ่มปีการศึกษา 2558-ใครสามารถทดสอบหรือสอบ O-Net ได้บ้าง?

O-Net จะใช้วัดความรู้และความคิดนักเรียนใน ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6-เอาคะแนนไปทำอะไรได้บ้าง มีความสำคัญอย่างไร

1. สำหรับชั้น ป.6 และ ม.3 นำคะแนน O-Net เพื่อไปประกอบและสมัครเข้าเรียนในชั้น ม.1 และ ม.4 ตามลำดับ โดยจะใช้คะแนน O-Net 20% จาก 100% และ อีก 80% เป็นคะแนนสอบแต่ละโรงเรียน

2. สำหรับชั้น ม.6 ใช้ O-Net เพื่อประกอบการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในระบบ Admission ประมาณ 30%-ช่วงเวลากำหนดการทดสอบ O-Net

สทศ. จะเปิดให้ สมัครประมาณเดือน ก.ค.-พ.ย., ทดสอบช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และประกาศผลเดือนมีนาคม ของทุกปีสรุป 

O-Netเป็นการทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลการศึกษาของแต่ละโรงเรียนเพื่อให้ได้มาตราฐานเดียวกันทั่วประเทศและยังสามารถนำผลการทดสอบไปสมัครคัดเลือกเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย และสถาบันอุดมศึกษา

04 เม.ย. 2559 22:57:25