☰ เมนู

ข้อมูลข่าวสาร เกร็ดความรู้ ข้อมูลทั่วไป

เรื่อง: PAT คืออะไร ทำไมต้องสอบ


ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT :Professional and Academic Aptitude Test) 

คือ ความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพนั้น ๆ กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆให้ประสบความสำเร็จ มี 7 ประเภท คือ

              1. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

              2. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

              3. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

              4. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

              5. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

              6. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

              7. PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศความถนัดทั่วไป (GAT : General Aptitude Test) 

คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกได้ 2 ส่วน คือ 

              1. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 50 %

              2. ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 50 %การสอบ GAT และ PAT

          ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้กำหนดองค์ประกอบและค่าน้ำหนักในการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2553  ประกอบด้วย

1. GPAX 20%

2. O-NET 30%

3. GAT 10-50%

4. PAT 0-40%

รวม 100 %

06 เม.ย. 2559 00:48:38