Blog และ ข่าวสาร

Blog เคมีออนไลน์

ติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4-6 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฝึกตะลุยโจทย์แนวข้อสอบกว่าพันข้อเพื่อฝึกฝีมือและทักษะการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ และบทความ

สมัครเรียนออนไลน์ กับครูสอน Tuemaster

คลิกเลย

Blog เคมีออนไลน์ คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น เทอม 1 และ เทอม 2 (มัธยมศึกษาปีที่ 5)

เคมี ม.5 เทอม 1 : บทที่ 1 สมบัติของแก๊ส


โดยทั่วไปสสารแบ่งออกเป็น 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส สถานะแก๊สเป็นสถานะที่ง่ายที่สุดที่สามารถอธิบายได้..
เอกสาร สมบัติของแก๊ส ...

เคมี ม.5 เทอม 1 : บทที่ 2 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี


อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีหมายถึง ความเร็วที่ตัวทำปฏิกิริยาเปลี่ยนไปเป็นสารผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยเวลา โดยที่หน่วยความเข้มข้นของสารเป็นmol/dm3ดังนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจึงมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารต่อวินาทีชั่วโมง หรือวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาเกิดเร็วหรือช้าเพียงใด
เอกสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ...

เคมี ม.5 เทอม 1 : บทที่ 3 สมดุลเคมี


สมดุลเคมีเป็นสภาวะที่เราไม่สามารถสังเกตเห็นการ. เปลี่ยนแปลงใดๆ ความเข้มข้นของสารตั้งต้น และผลิตภัณฑ์. มีค่าคงที่ไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
เอกสาร สมดุลเคมี ...

เคมี ม.5 เทอม 2 : บทที่ 4 กรด-เบส


กรด เบส ในชีวิตประจำวัน ( Acid Base in Everyday Life)
สารประกอบจำพวกกรด เบส มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างมาก ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่า กรด เบส คืออะไรอย่างง่ายๆ
เอกสาร กรด-เบส ...

เคมี ม.5 เทอม 2 : บทที่ 5 เคมีไฟฟ้า


ไฟฟ้าเคมี เป็นสาขาหนึ่งในเคมีวิเคราะห์ที่ศึกษาระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเคมี หรือศึกษาปฏิกิริยาที่ผิวหน้าสัมผัสของวัสดุตัวนำ ซึ่งเป็นขั้วไฟฟ้า ที่อาจเป็นโลหะ หรือสารกึ่งตัวนำอย่างกราไฟต์ และไอออนิกคอนดักเตอร์อิเล็กโทรไลต์
เอกสาร เคมีไฟฟ้า ...